skype wsh radom
rekrutacja online

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi zdobędą wiedzę  i umiejętności praktyczne dotyczące istoty, prawidłowości i problemów związanych  z wdrażaniem w firmie optymalnej polityki personalnej. Absolwenci specjalności będą wykazywali umiejętności zarządzania wiedzą, stosowania nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, a także zarządzania motywacją. Zdobędą również umiejętności zarządzania konfliktami w organizacjach, negocjowania i właściwego komunikowania. W ramach tej specjalności  studenci zapoznają się z problematyką w ramach następujących zajęć:

– Etyka w zarządzaniu

– Zastosowanie metod badawczych w naukach o zarządzaniu

– Informatyczne systemy zarządzania

– Metody podejmowania decyzji menedżerskich

– Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

– Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

– Zarządzanie zmianą

– Zarządzanie wiedzą w organizacjach

– Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem

– Coaching i mentoring

– Zarządzanie kadrą menedżerską

– Systemy motywacyjne w organizacjach

Realizowane w ramach tej specjalności cele kształcenia obejmują:

– poznanie przez studentów społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi  w organizacjach

– wykorzystanie narzędzi ERP i CRM

– uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem wiedzą i motywacją

– posiadanie umiejętności doboru metod oceny pracowników, w tym wartościowania pracy

– poznanie zakresu i właściwości pracy menedżera oraz wymagań kwalifikacyjnych   i sposobów doskonalenia kwalifikacji menedżerskich

– uzyskanie umiejętności doboru metody analitycznej do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem kadrą menedżerską

– poznanie przez studentów metod i sposobów rozwiązywania problemów przestrzegania zasad etyki zawodowej

– umiejętność wykorzystywania różnych strategii oraz taktyk negocjacyjnych, umiejętność negocjowania z różnego rodzaju klientami

– poznanie przez studentów roli coachingu i mentoringu w rozwoju organizacji, poznanie zależności między poziomem inteligencji emocjonalnej coachów a efektami ich pracy

– poznanie innowacyjnych wzorców behawioralnych w zarządzaniu personelem-model PRISM Brain Mapping

– umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia sesji coachingu i mentoringu

– umiejętność doboru ludzi do zespołu w oparciu o analizę SWOT oraz metodę action learning

– umiejętność pracy w zespole i skutecznego komunikowania się

– umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia o profilu praktycznym ukierunkowany jest na efekty i ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu oraz przedmioty  z zakresu nauk ekonomicznych i nauk prawnych. W bloku przedmiotów prawniczych są: podstawy prawa cywilnego i handlowego oraz prawo bankowe z elementami compliance (przedmiot do wyboru). Tak więc student ma możliwość zdobycia wiedzy prawniczej, przydatnej w procesach decyzyjnych i przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse reprezentowana jest przez przedmioty: makroekonomia, statystyka matematyczna, marketing międzynarodowy.

W programie studiów znalazła się też problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Ma to służyć przygotowaniu absolwentów do prowadzenia własnego biznesu, a także ukształtowaniu postawy otwartości na zmiany i postawy kreatywności. Celem naszym jest, by absolwenci zmienili podejście do swojej kariery – z postawy biernej na bardziej aktywną i przemyślaną, stąd nasze starania, by podczas studiów uzyskali przygotowanie w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem. W zdobyciu tych umiejętności pomaga przedmiot kreowanie postaw przedsiębiorczych.

Równie istotne z punktu widzenia sukcesu na rynku pracy jest ukształtowanie wśród studentów umiejętności zarządzania zmianą, procesami oraz zarządzania strategicznego. W planie studiów zamieściliśmy  przedmioty: metody i techniki zarządzania strategicznego, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie procesami.

Absolwenci posiadają umiejętności  wykorzystywania wiedzy rachunkowej   i technologii informatycznych przy podejmowaniu decyzji strategicznych  i operacyjnych w przedsiębiorstwach. W programie studiów znalazły się więc takie przedmioty jak: informatyczne systemy zarządzania, rachunkowość zarządcza  i rachunek kosztów, zarządzanie kapitałem obrotowym firmy.

Ofertę edukacyjną uwzględniającą zmieniające się potrzeby regionalnego rynku pracy wzbogacają przedmioty specjalnościowe oraz przedmiot do wyboru z oferty uczelni.

Tak więc, absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wykazuje się:

  • pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych,
  • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów  i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia,
  • umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim,
  • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
  • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów
  • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
  • umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
  • zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x