skype wsh radom
rekrutacja online

Wyjazdy pracowników / wykładowców

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich i pracowników Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w ramach programu Erasmus+

1.Rekrutacja na wyjazdy odbywa się raz w roku, w okresie wiosenno- letnim. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc określonego umową finansową z Narodową Agencją- rekrutacja będzie prowadzona przez cały rok obowiązywania umowy.
2.Rekrutację poprzedza akcja informacyjna na terenie uczelni, m.in.: plakaty, ulotki, newsletter, foldery, informacje na stronie internetowej uczelni, facebooku,
w Wirtualnym Dziekanacie, informacje przekazywane przez pracowników Działu Współpracy z zagranicą i praktyk studenckich na spotkaniach.
3.Procedura kwalifikacyjna obejmuje: powiadomienie Kierownika Działu współpracy
z zagranicą i praktyk studenckich o chęci uczestniczenia w programie, przedstawienie podpisanego, zaakceptowanego przez Uczelnię przyjmującą- Indywidualnego programu nauczania/Indywidualnego programu szkolenia.
 1. Pracownik kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia korzysta z preferencyjnego traktowania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracowników etatowych, jak i pracowników wyjeżdżających po raz pierwszy, a zakwalifikowanie pracownika do wyjazdu stanowi formę uznania osiągnięć pracownika i/lub jego wkładu w rozwój Uczelni.
 2. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ może być:
 3. a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STA.
 4. b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej – wyjazd typu STT.
 5. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Teaching Mobility Agreement) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia” (Training Mobility Agreement) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. „Indywidualny program szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
 6. Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach
  z elementami szkolenia nie powinien stanowić większości realizowanych szkoleń. Ewentualna akceptacja takiej formy szkoleń powinna wynikać ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników instytucji wysyłającej.
 7. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania obowiązującej umowy finansowej. Wszelkie płatności związane z wypłatą stypendiów oraz kosztami organizacji mobilności muszą zostać zrealizowane przez uczelnię do ostatniego dnia obowiązującej umowy.
 8. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganej umową w danym roku- ilości zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.
 9. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa.
 10. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
 11. Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji
  i zrealizowaniu celu wyjazdu. W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno także zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej. W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno także zawierać informację o czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej oraz charakterze odbytej wizyty.
 12. Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty.
14.Pracownik powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą
o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.
15.Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
16.Wykaz uczelni partnerskich WSH w Radomiu dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie
i w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich.
17.Aktualny wykaz aktualnych stawek stypendium wypłacanego w ramach STA i STT
w ramach programu Erasmus+ i obowiązującej umowy widnieć będzie na stronie internetowej Uczelni.
Informacje dla pracowników administracyjnych/ wykładowców wraz z obowiązującymi wzorami Porozumień dostępne są na stronie Uczelni oraz http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Szczegółowych informacji udziela:

Koordynator Programu
mgr Paulina Marcinkiewicz
Dyrektor Działu współpracy z zagranicą
i praktyk studenckich
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Traugutta 61a, 26- 600 Radom, pokój 103
tel. +48 363 22 90 w. 45 / 504 048 642
Obsługa studentów: czwartek-sobota 8:00-16:00

Working hours: 8:00-16:00 Thursday-Saturday

STAWKI ERASMUS+2019-STUDIA I PRAKTYKI

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM NAUCZANIA

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x