skype wsh radom
rekrutacja online

Studiuj za granicą

 

ERASMUS +

 

Unijny Program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2015 zastępuję kilka wcześniejszych programów tj.: -LLP Erasmus (Uczenie się przez całe życie-Erasmus), Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Erasmus Tempu, Alfa; Edulink i daje nowe możliwości studentom, absolwentom, wykładowcom oraz pracownikom administracyjnym wyjeżdżającym na studia, praktykę, wolontariat europejski czy też szkolenia.

STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Kto?

Każdy zainteresowany student WSH (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych) spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na studia od 3 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego, bądź znajomość języka wykładowego w danej uczelni zagranicznej, dobre wyniki w nauce ( W przypadku dużej liczby zgłoszeń, średnia z ostatnich semestrów będzie czynnikiem składowym całego procesu rekrutacyjnego) oraz motywacja każdego kandydata. Student uprawniony do wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym.

UWAGA!

Każdy student WSH, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia i praktyka) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.

Kiedy?

Na studia wyjechać może każdy student WSH po zaliczeniu przynajmniej II semestrów studiów licencjackich lub magisterskich (deklaracje uczestnictwa w programie można składać w trakcie I roku studiów).

Uwaga absolwenci:

ERASMUS+ umożliwia wyjazd absolwentom WSH wyłącznie na praktykę na maksymalny okres 12 miesięcy. Warunkiem jest złożenie deklaracji uczestnictwa na ostatnim roku studiów licencjackich lub magisterskich, a sam wyjazd musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta WSH.

Jak długo?

Każdy student WSH może maksymalnie wyjechać na okres studiów od 3 do 12 miesięcy (łącznie z praktyką) w ciągu każdego cyklu studiów tj.:

studia licencjackie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka)

Gdzie?

Studenci WSH mogą udać się na studia do ponad 170 uczelni partnerskich zlokalizowanych w 22 krajach tj.: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, Chorwacja, Słowenia i Malta. Szczegółowy wykaz uczelni, z którymi WSH ma podpisane umowy bilateralne jest dostępny w siedzibie Działu Współpracy z Zagranicą i praktyk studenckich (p.103, ul. Traugutta 61a) oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

Ubezpieczenie?

Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i OC).

Dofinansowanie?

Kwota dofinansowania przyznana studentom zależy od kierunku ich mobilności.

Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stypendium w zależności od wyboru kierunku ilustruję się następująco:

Grupa I

Kraje uczestniczące w programie   o wyższych kosztach życia (500 EUR-studia): Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Grupa II

Kraje uczestniczące w programie   o średnich kosztach życia (450 EUR-studia): Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja,  Cypr,Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja.

Grupa III

Kraje uczestniczące w programie  o niższych kosztach życia (350 EUR- studia) : Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

 
Dla kogo wyższe dofinansowanie?

Studenci niepełnosprawni i studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne w Uczelni w semestrze poprzedzającym wyjazd, otrzymują dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER– na studia i praktyki. Wysokość stawek zamieszczono u dołu strony.

 Rekrutacja:

  • semestr zimowy:  (marzec-kwiecień )
  • semestr letni:  (wrzesień- październik )

UWAGA!

W przypadku niewykorzystanych funduszy, rekrutacja trwa cały rok akademicki!

 Od czego zacząć:

  • Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
  • Wybierz kierunek mobilności
  • Pobierz i wypełnij formularz aplikacyjny (dołącz CV w języku angielskim)
  • Złóż dokumenty w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich  (pokój 103)
  • Przyjdź w wyznaczonym terminie na test i rozmowę kwalifikacyjną
  • Poczekaj na wyniki rekrutacji

Wyjedź na wymarzone studia lub praktykę:)

SPOSÓB ROZLICZANIA ECTS ZDOBYTYCH W TRAKCIE STUDIÓW / PRAKTYK ZA GRANICĄ

Każdy stypendysta Erasmus+, który zdobędzie w uczelni przyjmującej wymaganą ilość ECTS (20/30/60), powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej. Oznacza to uznanie zagranicznego okresu studiów za równoważne w kraju.

Pierwszym niezbędnym warunkiem zaliczenia studiów jest zatwierdzenie programu zajęć planowanych w zagranicznej uczelni przez macierzystą uczelnię przed wyjazdem studenta. Służy temu podpisanie “Porozumienia o programie zajęć” przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta. Ewentualne zmiany wprowadzane do programu zajęć lub praktyki po jego podpisaniu muszą być zatwierdzane na piśmie.

Wszelkie dokumenty związane z zaliczeniem powinny być zatwierdzane i podpisywane przez kompetentne osoby..

Drugim niezbędnym warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia studiów jest oczywiście zrealizowanie ustalonego programu. W przypadku studiów potwierdzeniem jest otrzymanie z uczelni partnerskiej wykazu zaliczonych przedmiotów, uzyskanych ocen i zdobytych punktów ECTS („Wykaz zaliczeń”/Transcript of Records) wraz z zaświadczeniem o okresie pobytu.

W zasadach zaliczania okresu studiów szkoła wyższa uwzględnia:

  • sposób przeliczania ocen uzyskanych przez studentów w uczelni zagranicznej na lokalną skalę ocen;
  • sposób uzupełniania ewentualnych różnic programowych w przypadku, gdy nie jest możliwe zaliczenie studentowi przedmiotów obowiązkowych w uczelni macierzystej w danym trymestrze/semestrze/roku ze względu na brak ich odpowiedników/zamienników wśród przedmiotów zaliczonych za granicą.

Z uwagi na liczne nieporozumienia związane z akademickim uznawaniem okresu studiów odbytych za granicą oraz z koniecznością zaliczenia przez studentów wszystkich przedmiotów wchodzących w skład kanonu obowiązkowego (związanego ze standardem kształcenia), zaleca się wpisanie do Porozumienia o programie studiów również i tych przedmiotów, które student zobowiązany będzie zaliczyć po powrocie z uczelni przyjmującej w danym trymestrze/semestrze studiów.

Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy uczelnią a Narodową Agencją, przygotowując “Porozumienie o programie zajęć” uczelnia powinna minimalizować różnice programowe oraz zawsze dokładnie definiować rozbieżności przed wyjazdem studenta.

Uczelnia powinna jak najbardziej elastycznie podchodzić do zaliczania przedmiotów realizowanych za granicą. Bez elastyczności w tym względzie nie jest możliwa efektywna współpraca w ramach programów wymiany studentów.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x