skype wsh radom
rekrutacja online

Staże i praktyki

INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.

Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Studenci mogą odbywać również praktyki w innych miejscach – muszą one jednak zapewniać realizację Ramowych programów praktyk i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego i opieczętowanego przez Zakład pracy Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzory do ściągnięcia w Wirtualnym Dziekanacie – Dokumentacja dotycząca praktyk oraz u dołu strony) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępne również w Wirtualnym Dziekanacie-Strona główna- Tablica ogłoszeń-Dokumentacja dotycząca praktyk- ramowe programy). W Ramowym programie praktyk znajdują się: zakres czynności do zrealizowania w trakcie praktyki, efekty uczenia, które student osiągnie po zrealizowaniu praktyki, wymiar praktyk, ich cel, przykładowe miejsca praktyk itp. Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, studentowi w ciągu 3 dni zostaną przygotowane imienne dokumenty- Skierowanie, Porozumienie na praktykę, Karta przebiegu praktyk/Dzienniczek praktyk. Dopiero po ich odbiorze, student/słuchacz może przystąpić do praktyki w wybranym Zakładzie pracy!!!

(UWAGA! Rozpoczęcie praktyki przez odbiorem dokumentacji z praktyk jest niezgodne z Regulaminem odbywania praktyk studenckich i wiąże się z niezaliczeniem praktyk!).

WYMIAR PRAKTYK

 Wymiar praktyk na studiach I  i II stopnia

Czas trwania praktyk dla studentów I i II roku studiów licencjackich i inżynierskich wynosi 6 miesięcy, co odpowiada 720 godzinom zegarowym praktyki i dotyczy kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, informatyka, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologia, pedagogika.

Czas trwania praktyk dla studentów I i II roku studiów uzupełniających magisterskich wynosi 3 miesiące, co odpowiada 360 godzinom zegarowym praktyk i dotyczy kierunków: pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne,administracja, psychologia.

Czas trwania praktyk dla studentów dla studentów I i II roku studiów jednolitych magisterskich (5- letnich) wynosi:

  • na kierunku PRAWO – 720 godzin,
  • na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- 240 godzin.

Czas trwania praktyk dla studentów III roku studiów licencjackich i inżynierskich oraz II roku studiów uzupełniających magisterskich na wszystkich oferowanych kierunkach wynosi 480 godzin.

Czas trwania praktyk dla studentów IV roku studiów inżynierskich wynosi 160 godzin.

Wymiar praktyk na studiach podyplomowych:

  • Logopedia z emisją głosu – 180 godz.
  • Przygotowanie pedagogiczne – 150 godz.
  • Doradztwo zawodowe – 40 godz.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 180 godz.
  • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 60 godz.

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością studenta. Podczas praktyk studenci WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk, dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie.

Do pobrania:

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę dla studentów I roku

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę dla studentów II roku

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę dla studentów III roku

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę dla studentów IV roku oraz przedłużenie obrony

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe

Podanie do Dziekana-zaliczenie pracy zawodowej-staży-wcześniejsze praktyki 2020

Karta uczestnictwa w zajęciach redukujących liczbę godzin praktyk

Zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie efektów kształcenia-aktualizacja 1.10.2020

Wykaz Instytucji Partnerskich

Praktyki – krok po kroku

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45, 48 363 22 90 wew. 43
e-mail: biurokariery@wsh.pl,  praktyki@wsh.pl
Godziny pracy: czw. – sob. godz. 8.00 – 16.00


Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x