skype wsh radom
rekrutacja online

System stypendialny

Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymują rocznie blisko 3 000 000 zł pomocy materialnej. Co trzeci student korzysta ze stypendiów. Wielu studiuje za darmo. Świetnie rozwinięty system stypendialny jest znakomitą pomocą dla osób w trudnej sytuacji materialnej, jak również motywacją dla studentów zainteresowanych osiąganiem dobrych wyników w nauce.

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

To najbardziej prestiżowa forma stypendium przyznawanego studentom w Polsce. Dotychczas aż 97 studentów WSH otrzymało to wyróżnienie – jednocześnie warto podkreślić, iż na naszej Uczelni studiuje największa liczba stypendystów ministra spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce!

W bieżącym roku akademickim 2017/2018 studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu – jako jedyni wśród uczelni niepublicznych z regionu, otrzymali Stypendium Ministra!

Nagroda w postaci stypendium ministra przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywną działalność pozauczelnianą, udział w konferencjach i projektach badawczych, publikacje naukowe oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wsparcie opiekuna naukowego oraz dofinansowanie udziału w tych aktywnościach zapewnia program Leader Academy – unikatowa w regionie inicjatywa WSH!

STYPENDIUM REKTORA

Nauka się opłaca! Po zaliczeniu I roku studiów licencjackich lub na I roku studiów magisterskich po złożeniu indeksu do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej, w dziekanacie można starać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Warunkiem uzyskania w/w stypendium jest wysoka średnia ocen – min. 4,3 – uzyskana z poprzedniego roku akademickiego lub osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz złożenie wniosku o przyznanie stypendium. Brany jest m.in. pod uwagę udział studenta w konferencjach, projektach badawczych, publikacje naukowe oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach. Studenci otrzymujący stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą starać się równocześnie o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce lub sporcie , stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogę losową.

STYPENDIUM SOCJALNE

Przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającą do stypendium ustala rektor w porozumieniu ze studentami. Wysokość stypendium zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta. Co ważne, tzw. “socjalne” przyznawane jest studentom już od pierwszego roku. Studenci korzystający z tej formy pomocy mogą starać się dodatkowo o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, zapomogi losowej. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni.

ZAPOMOGA LOSOWA

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie długotrwałymi problemami materialnymi – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe, poważne zachorowanie studenta lub najbliższego członka rodziny, kradzież, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar.

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

WSH, ul.Traugutta 61a
tel./fax. 048 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@wsh.pl

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x