skype wsh radom
rekrutacja online

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia dające uprawnienia do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach  I – III szkól podstawowych od 1.10.2019 r. mogą być prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów; rozdział 3, § 8, pkt 9)

czas trwania studiów – 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy absolwenta – magister

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania profesjonalnej   i efektywnej pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, zarówno  w zakresie planowania pracy, jej organizowania, prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i ewaluacji.  W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności pracy z dziećmi w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nabywają pogłębionych kompetencji społecznych, niezbędnych w działalności zawodowej i społecznej. Uzyskują kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej). Szczególnie cenne jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych.

Program studiów ukierunkowany jest na efekty i ma charakter interdyscyplinarny, łączy różne dyscypliny naukowe: pedagogikę (dyscyplina dominująca), psychologię, filozofię, historię, naukę o komunikacji społecznej i mediach, a także uwzględnia treści związane językoznawstwem, socjologią, naukami o zdrowiu, metodologią badań społecznych itp. Umożliwia to studentom zdobycie niezbędnych kwalifikacji oraz poznanie specjalistycznych narzędzi, celem wykorzystania ich w praktyce.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania sytuacji edukacyjnych kształtujących postawy aktywności, twórczego rozwiązywania problemów oraz kreatywności, których to umiejętności tak bardzo potrzebuje współczesna polska szkoła  (przedmioty: projektowanie zajęć aktywizujących w edukacji przedszkolna  i wczesnoszkolnej, warsztaty kreatywności, organizacja przestrzeni edukacyjnej, rozwijanie myślenia logiczno-matematycznego itp.). Są rzetelnie przygotowani w kierunku samodzielnego rozwiązywania aktualnych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych nurtujących dzieci.

Po zakończeniu  kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej absolwenci:

 1. Kierują się w działaniach dydaktyczno-wychowawczych dobrem każdego dziecka/ucznia oraz poczuciem odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne, a także osobowy, integralny rozwój;
 2. Mają wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka;
 3. Mają szeroką wiedzę ogólną z różnych dziedzin zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi/uczniami oraz budzenie zainteresowań różnymi obszarami wiedzy;
 4. Posiadają wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą samodzielne przygotowanie , realizację i ewaluację programu nauczania;
 5. Mają umiejętności personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci/uczniów oraz wykorzystywania w kreowanych sytuacjach edukacyjnych potocznej wiedzy dziecka/ucznia;
 6. Mają kompetencje niezbędne do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy i skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 7. Mają kompetencje komunikacyjne i umiejętności współpracy umożliwiające skuteczne współdziałanie z wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną (w tym z innymi nauczycielami i specjalistami); jest aktywny społecznie, angażuje się w roli lidera lub uczestnika w działania kulturotwórcze;
 8. Charakteryzują się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne;
 9. Są przygotowani do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej/przedszkolnej i pozaszkolnej/pozaprzedszkolnej;

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą podjąć pracę w :

 • Przedszkolach, zespołach i punktach przedszkolnych oraz innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego;
 • Oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach (tzw. zerówkach);
 • Klasach I-III szkół podstawowych;
 • Szkołach i przedszkolach integracyjnych;
 • Domach małego dziecka;
 • Świetlicach dziecięcych;
 • Żłobkach (oddział przedszkolny)

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x