wsh logo

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ I PODATKOWEJ

O STUDIACH

Proponowana tematyka studiów podyplomowych w istotny sposób odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i podatkowej. Studia prezentują interdyscyplinarne i praktyczne podejście do współczesnych form przestępczości gospodarczej i skarbowej. Program studiów został podzielony na sześć modułów tematycznych, które w sposób kompleksowy pozwolą przedstawić słuchaczom omawiane zagadnienia. W pierwszym module zostaną przedstawione informacje odnoszące się do obrotu gospodarczego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jest to wstęp do dalszych rozważań. Drugi moduł będzie wprowadzeniem do systemu podatkowego. Omówione w nim zostaną poszczególne podatki składające się na system podatkowy i narażone na przestępstwa podatkowe w największym zakresie. Moduł trzeci obejmuje tematykę przestępczości gospodarczej i podatkowej, w ramach której omówione zostaną m.in. przestępstwa gospodarcze i oszustwa podatkowe. Moduł czwarty to przedstawienie zasad kontroli podatkowej i celno – skarbowej, które są lub mogą być konsekwencją wystąpienia przestępstw gospodarczych i podatkowych. Całość programu dopełniać będą moduły piąty i szósty. Treścią modułu piątego będą zagadnienia odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej za przestępstwa gospodarcze i podatkowe. W ostatnim szóstym module uczestnicy dowiedzą się, czy można zastosować mediację, jako sposób na rozwiązywanie sporów gospodarczych i podatkowych. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem konkretnych problemów i zagadnień stwarzających największe trudności w praktyce.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • nabędzie wiedzę z zakresu obrotu gospodarczego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • pozna szczegóły systemu podatkowego
 • zdobędzie wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej i podatkowej
 • nabędzie wiedzę o zasadach kontroli podatkowej i celno-skarbowej
 • poszerzy wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej za przestępstwa gospodarcze i podatkowe
 • dowie się, jakie są sposoby rozwiązywania sporów gospodarczych i podatkowych

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy zajmujący się sprawami handlowymi i podatkowymi
 • menedżerowie
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorowie, adwokaci, radcy prawni, biegli rewidenci
 • osoby chcące zgłębić wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej i podatkowej

PROGRAM STUDIÓW

MODUŁ I – Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego i handlowego

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne a prawo podatkowe
 • Spółki prawa handlowego
 • Umowy w obrocie gospodarczym (sporządzanie umów, wykonywanie umów, skutki nienależytego wykonania umów, aspekty podatkowe)
 • Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw

MODUŁ II – Polski system podatkowy

 • Opodatkowanie obrotu. Podatki pośrednie
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu), z uwzględnieniem opodatkowania dochodu z nieujawnionych źródeł
 • Rachunkowość i ewidencja podatkowa
 • Powstawanie zobowiązań podatkowych i postępowanie podatkowe
 • Wpływ przepisów UE oraz orzeczeń TSUE na sytuację polskich podatników. Aspekty prawne i instytucjonalne

MODUŁ III – Przestępstwa gospodarcze i podatkowe

 • Oszustwa i przestępstwa gospodarcze – klasyfikacja nadużyć gospodarczych w polskim systemie prawnym
 • Pranie brudnych pieniędzy
 • Przestępstwa określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
 • Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem przetargów – zamówienia publiczne
 • Przestępstwa nielegalnego prowadzenia działalności bankowej i działalności maklerskiej
 • Przestępstwa związane z wykorzystaniem weksli i czeków
 • Przestępczość podatkowa – uwarunkowania systemowe, skala i modus operandi, jako wyzwania dla przedsiębiorstw i osób nimi zarządzających+kazusy
 • Wyłudzenia podatkowe jako najniebezpieczniejsza forma przestępczości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
 • Przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym
 • Oszustwa w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego jako element zorganizowanej przestępczości gospodarczej – oszustwa karuzelowe
 • Nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych, jako jedna z najniebezpieczniejszych form przestępczości akcyzowej na przykładzie wybranych przypadków

MODUŁ IV – Kontrola podatkowa i celno – skarbowa

 • Zasady typowania do kontroli podmiotów prowadzących działalność w obszarach wskazanych jako podatne na wyłudzenia zwrotu VAT i unikania płacenia VAT, podatku akcyzowego i cła – czyli jak przygotować się do kontroli podatkowej i celno – skarbowej
 • Ujawnianie nieprawidłowości w wyniku kontroli ewidencji podatkowych
 • Kontrola podatkowa – postępowanie kontrolne, kontrola celno-skarbowa
 • Procedury w kontroli podatkowej i celno-skarbowej
 • Postępowanie dowodowe, dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli, procedury odwoławcze
 • Sankcje podatkowe

MODUŁ V – Prawno – karne aspekty przestępczości gospodarczej i podatkowej

 • Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze
 • Współpraca organów dochodzeniowych z prokuraturą w zakresie przestępstw penalizowanych w KK oraz międzynarodowa współpraca organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości podatkowej
 • Postępowanie karne i karne skarbowe w związku ze zmianami Kodeksu postępowania karnego.
 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie art. 258 KK
 • Zorganizowana przestępczość gospodarcza, ekonomiczna i podatkowa, a specyfika prowadzenia postępowania karnego i karnego skarbowego – kazusy
 • Wykorzystanie materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym z postępowania kontrolnego i odwrotnie. Wykorzystanie materiałów z czynności operacyjnych do postępowań
 • Poszukiwanie majątków sprawców przestępstw podatkowych i nierzetelnych podatników
 • Zabezpieczenie majątkowe i konfiskata rozszerzona
 • Egzekucja administracyjna jako element zwalczania przestępczości gospodarczej

MODUŁ VI – Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych

 • Umocowanie prawne mediacji w sprawach karnych i gospodarczych.
 • Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia szkody.
 • Zastosowanie środków kompensacyjnych
 • Proces karny, a mediacja prowadzona w oparciu o przepisy kpc
 • Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem mediacji, umorzeń konsensualnych i innych konsensualnych trybów zakończenia postępowania
 • Prawidłowa konstrukcja ugody i sprawozdania mediatora. Uwzględnienie treści ugody w decyzji merytorycznej kończącej sprawę

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ I PODATKOWEJ

Program studiów170 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówonline (sobota-niedziela)

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl
THEMES

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (szczegółowy harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content