wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

O STUDIACH

Program studiów koncentruje się wokół problematyki finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, systemu podatkowego oraz kontroli zarządczej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności księgowych w działach finansowo-księgowych sfery budżetowej. W ramach praktycznych zajęć warsztatowych słuchacze zapoznają się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z zakresu finansów publicznych oraz nabędą umiejętności myślenia analitycznego.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zapozna się z problematyką rachunkowości budżetowej sektora finansów publicznych, a także z elementami rachunkowości zarządczej
 • pozna systematykę danin publicznych oraz zasady postępowania podatkowego
 • nabędzie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego
 • świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 5a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy i kandydaci do pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • osoby zatrudnione w instytucjach sektora finansów publicznych pragnące poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej

PROGRAM STUDIÓW

 • Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej
 • Finanse publiczne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Elementy prawa i postępowania administracyjnego
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
 • Analiza finansowa
 • Kontrola podatkowa
 • Fundusze unijne
 • Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Program studiów200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl
THEMES

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (szczegółowy harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content