wsh logo

MEDIACJE RODZINNE

O STUDIACH

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z rodzinami, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych. Kierunek ten przygotowuje do pracy mediatora w zakresie radzenia sobie z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Absolwent studiów będzie potrafił wykorzystywać alternatywne metody rozwiązywania sporów. Może również ubiegać się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe i udostępniane sądom.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • będzie uczestniczył w zajęciach realizowanych według programu studiów, który jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
 • podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy z rodziną, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych
 • zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
 • zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wybranych dziedzin prawa, psychologii i pedagogiki społecznej
 • pozna zasady interwencji kryzysowej 
 • pozna metody i techniki pracy mediatora
 • może ubiegać się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe i udostępniane sądom

ADRESACI STUDIÓW

 • kuratorzy sądowi
 • pracownicy służby zdrowia
 • policjanci, strażacy, strażnicy miejscy
 • pracownicy MOPS, PCPR
 • ratownicy medyczni
 • pedagodzy szkolni, psychologowie, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • studenci psychologii, pedagogiki, bezpieczeństwa wewnętrznego

PROGRAM STUDIÓW

 • Psychologia rodziny
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
 • Mediacje w polskim prawie rodzinnym i cywilnym
 • Komunikacja i konflikty interpersonalne
 • Prawne aspekty rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich;
 • Strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego
 • Osobowość mediatora
 • Uczestnictwo mediatora w rozprawie sądu rodzinnego
 • Warsztat konstruowania ugód i protokołów w mediacji
 • Etyka zawodu mediatora

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

MEDIACJE RODZINNE
Program studiów180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl
THEMES

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content