wsh logo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

O STUDIACH

Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem studiów jest również poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. 

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego, jak również przygotowania oferty pod zamówienia publiczne, opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego, udzielania porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego
 • zdobędzie umiejętności organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania podwładnych
 • pozna, jak identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych, zarządzać budżetem jednostki, właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami, identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym a biznesowym

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy administracji publicznej – rządowej i samorządowej – posiadający wyższe wykształcenie (licencjat, magister, inżynier)
 • osoby zainteresowane karierą zawodową w działach administracji w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych

PROGRAM STUDIÓW

 • Prawoznawstwo i proces legislacyjny
 • Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Prawo administracyjne – część materialna
 • Prawo zamówień publicznych
 • Ochrona danych osobowych w administracji
 • Kontrola i nadzór administracji publicznej
 • Samorząd terytorialny – organizacja i funkcjonowanie
 • E-administracja – aspekty prawne
 • Postępowanie podatkowe i ordynacja podatkowa
 • Finanse publiczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Program studiów176 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1400 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe: 
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content