wsh logo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


WODA I ENERGIA – GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent Miasta Radom

TERMIN I MIEJSCE

22 marca 2019 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Kształtowanie świadomości społecznej na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami wody pitnej w Polsce i na świecie oraz uświadomienie, jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

09:00–09:05 Otwarcie konferencji
09:05–09:25 Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm – Woda w polskim rolnictwie – dostępność i zużycie
09:25–09:45 prof. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski (pracownik Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa) – Woda dla energetyki
09:45–10:05 dr hab. Michał Domagała, prof. KUL – Rola hydroenergetyki w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa – aspekty administracyjno-prawne
10:05–10:25 dr Maria Łukawska, Państwowa Wyższa Szkoła TechnicznoEkonomiczna w Jarosławiu – Wyrabianie nawyków ekologicznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym – przegląd badań
10:25–10:45 Andrzej Gantner – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, Członek
Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy – Oszczędzanie wody i energii – społeczną odpowiedzialnością biznesu w przemyśle spożywczym
10:45-11:05 dr Tomasz Śmietanka – Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Ład środowiskowy, jako kluczowy czynnik kształtujący jakość życia w gminie
11:05–11:15 Przerwa kawowa
11:15–11:35 Artur Pęcherzewski – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny FABA S.A. – Gospodarka wodą w typowym zakładzie mechanicznym na przestrzeni ostatnich 30 lat
11:35–11:55 dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, Julia Munik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Świadomość społeczna na temat stanu
zasobów wody pitnej oraz energii elektrycznej – prezentacja wyników badań
11:55–12:15 mgr Alicja Wieczorek i uczniowie I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – Edukacja ekologiczna w szkole ponadpodstawowej
12:15–12:35 dr hab. inż. Zbigniew Popek, Prof. SGGW Warszawa – Wpływ ocieplenia klimatu na zasoby wodne świata i Polski – wyzwania dla gospodarki wodnej
12:35–12:55 dr Adam Ziółkowski, Karol Kujawiak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Woda źródłem zagrożeń militarnych
12:55–13:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
dr Gerard Paweł Maj prof. WSH – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
dr Magdalena Płotczyk – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSH w Radomiu
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, dr hab. Andrzej Słomka prof. WSH, dr hab. Michał Domagała prof
WSH, dr hab. Mieczysław Dudek prof. PWSTE w Jarosławiu, dr hab. Janusz Ziółkowski, prof. WSH,
dr. hab. Jan Kutyła prof. WSH, dr Agnieszka Sadowska, dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek,
dr Paweł Nowak, dr Magdalena Buzor, dr inż. Alina Maria Basak, dr Katarzyna Zaremba,
dr Piotr Możyłowski, dr Iwona Kurkiewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Adam Ziółkowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Przedstawiciele Studentów w Komitecie Organizacyjnym
Julia Munik, Karol Kujawiak, Kamil Socha, Hubert Smolarczyk

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content