skype wsh radom
rekrutacja online

Koła naukowe

Studenckie koła naukowe

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu działają koła naukowe powołane do życia z inicjatywy studentów uczelni. Celem ich istnienia jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowych młodych ludzi. Uczestnicy kół prowadzą badania, współpracują z organizacjami studenckimi innych uczelni, nawiązują kontakty z instytucjami i przedsiębiorstwami, zapraszają ciekawych gości, organizują wyjazdy, biorą udział w konferencjach i sympozjach. Ważnym elementem działalności studentów w kołach jest pisanie i publikowanie prac naukowych.

Studenckie koła naukowe działające w WSH w Radomiu:

Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego Securitas

Studenci należący do Koła zajmują się organizacją szkoleń, wizyt studyjnych, sympozjów, konferencji naukowych z następujących obszarów tematycznych: zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego,wykluczenie społeczne (bezdomność, uchodźcy i emigranci,bezrobocie,ubóstwo), strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju – EUROPA – 2020, przestępczość, zagrożenia współczesnej rodziny, mniejszości narodowe i etniczne, polityka bezpieczeństwa, system obrony państwa. Aktywne włączanie się w inicjatywy podejmowane przez władze WSH w Radomiu. Organizują Dzień Bezpieczeństwa w WSH, organizują spotkania tematyczne z ciekawymi ludźmi zajmującymi się problemami bezpieczeństwa i specjalistami wybranych dziedzin, podejmują i prowadzą działania naukowo- badawcze. Opiekun Koła: prof. nadzw. dr hab. Jan Kutyła.

Koło Młodych Informatyków

Koło Młodych Informatyków jest formą aktywności naukowej studentów, zwiększającej zainteresowania związane z działalnością naukową i dydaktyczną Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
W ramach koła, studenci biorą udział m.in. w międzynarodowych konkursach Google Online Marketing Challenge oraz Microsoft Imagine Cup. Uczestnicy koła mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizowania kampanii Adwords oraz certyfikatu Google potwierdzającego wiedzę z tego zakresu wiedzy.

Opiekunem koła jest mgr inż. Łukasz Wójcicki.Koło Naukowe Psychologii

Studenci należący do Koła realizują różnorodne projekty na rzecz środowiska lokalnego, między innymi: warsztaty- Psychologiczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania dzieci w rodzinach przemocowych oraz kazirodczych, Kształtowanie zdrowego wizerunku własnego w ramach  treningu personalnego, Podróże kształcą (wykształconych?), organizują wizyty studyjne w ośrodkach pracy z młodzieżą: ARKA, KARAN i innych, biorą udział w wokandzie, w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich,  współpracują z Mielecką Akademią Rozwiązywania Problemów Wychowawczych przy WSH. Ponadto prowadzą badania naukowe na tematpoziomu wiedzy młodzieży licealnej miasta Mielca na temat HIV/AIDS orazpsychologicznych aspektów przemocy skierowanej do kobiet. Opiekunem Koła jest dr Paweł Nowak.

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Podobnie jak inne Koła, studenci pod okiem opiekuna naukowego prowadzą badania naukowe na tematkondycji organizacji Trzeciego Sektora w Subregionie Radomskim – obszar badań: polityka społeczna oraz przejawów niedostosowania społecznego młodzieży- III klas gimnazjum regionu radomskiego, organizują i uczestniczą w licznych konferencjach naukowych, otwartych seminariach naukowych, publikują w zakresie prowadzonych badań naukowych i konferencji. Biorą czynny udział w licznych projektach na rzecz środowiska lokalnego: udzielając się w akcji Szlachetna paczka, w spotkaniu mikołajkowym na oddziale Dziecięcym Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, w spotkaniu z dziećmi w Rodzinnych Domach Dziecka w Radomiu, w pikniku studentów z seniorami DPS.Koło Naukowe Młodych Pedagogów Społecznych

Koło działa na Wydziale Zamiejscowym w Mielcu. W zakresie swej działalności prowadzi badania naukowe o profilaktyce HIV/AIDS, organizuje konferencje naukowe, prowadzi warsztaty pod nazwą- Wsparcie społeczne osób bezrobotnych. W ramach Koła, studenci zorganizowali spotkanie mikołajkowe na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Mielcu i spotkania woluntarystyczne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. Opiekunem Koła jest dr Andrzej Gołębiowski.

Studenckie Koło Badań Społecznych

Koło badań społecznych działa w Wyższej Szkole Handlowej od wielu lat. W ramach swojej pracy prowadzi      działalność naukowo –badawczą, popularyzatorsko –środowiskową i organizacyjną. Uczestnicy koła odbywają dyskusje na wybrane tematy związane z współczesnymi problemami społecznymi, etycznymi i edukacyjnymi. Prowadzą interesujące ich badania pod kierunkiem opiekuna naukowego. Swoje umiejętności i kompetencje społeczne doskonalą w różnych akcjach i przedsięwzięciach jak : uczestnictwo  w konferencjach naukowych, prowadzenie warsztatów pedagogicznych, własnej samorządności w kole, a także w wolontariacie. Informacje o spotkaniach są przekazywane członkom, a często także poprzez wirtualny dziekanat lub ogłoszenia wywieszane bezpośrednio na uczelni.

W bieżącym roku akademickim prezentowane były prace uczestników oraz zaproszonych gości na konferencji pod hasłem Konsekwencje reformy edukacji i szkolnictwa wyższego.Opiekunem naukowym jest dr Krystyna Korneta.

Studenckie Koło Młodych Administratywistów

Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych pod nazwą: „Psychospołeczne warunki pracy urzędników administracji regionu radomskiego”, „Radzenie sobie ze stresem pracowników administracji. Jakość administracji”, organizują i uczestniczą w konferencjach naukowych- studenckich i międzynarodowych, rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, działają na rzecz środowiska lokalnego biorąc udział w projektach: „Dzień samorządowca”, „Dzień godności” czy w międzyszkolnych konkursach wiedzy o administracji. Opiekunem Koła jest dr Tadeusz Włodek.

Studenckie Koło Młodych Dyplomatów

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy studentów we wszystkich aspektach obejmujących  stosunki międzynarodowe: rozwijanie zainteresowań naukowych dotyczących relacji międzypaństwowych oraz działań podmiotów pozapaństwowych, poznawanie metod kształtowania polityki podmiotów stosunków międzynarodowych, organizacja debat tematycznych z teoretykami i praktykami zarówno ze szczebla ministerialnego, jak i lokalnego czy też funkcjonariuszami administracji samorządowej lub sektora pozapaństwowego (biznes organizacje pozarządowe) , rozwijanie naukowej aktywności studentów, integracja studentów (szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim w całym kraju), dbałość o właściwy wizerunek Wyższej Szkoły Handlowej.

Ponadto członkowie Koła- rozwijają umiejętności organizacyjne i interpersonalne,nawiązują kontakty z innymi organizacjami i wydziałami zajmującymi się tematyką stosunków międzynarodowych w skali kraju, organizują i biorą czynny udział w seminariach, konferencjach i sympozjach, podczas których mają możliwość spotkania się z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze stosunków międzynarodowych, inicjują i prowadzą prace popularyzujące wiedzę o stosunkach międzynarodowych,rozpisują konkursy o tematyce stosunków międzynarodowych,nawiązują współpracę  z innymi organizacjami oraz kołami naukowymi zajmującymi się pokrewną tematyką,organizują wizyty studyjne i szkolenia praktyczne. Opiekunem Koła jest dr Marek Gawron.

Studenckie Koło Wolontariatu

Realizowane przez studentów programy oparte są na wiedzy i kompetencjach wolontariuszy, którzy poprzez bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka: dążą do własnego rozwoju, uczą się dzielenia czasem i energią oraz poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.

Działalność wolontarystyczna Koła w bieżącym roku akademickim objęła: Stowarzyszenie Kajakarzy w Radomiu – pomoc wolontariuszy osobom niepełnosprawnym podczas imprez organizowanych przez to stowarzyszenie, rodzinne domy dziecka w Radomiu – pomoc dyrektorowi w działalności opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi osieroconymi, działania pomocowe wobec młodzieży przebywającej w  Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, aktywny udział w projektach Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność ,,Projektor – wolontariat studencki’’, aktywny udział w akcji krwiodawstwa pt. ,,Wampiriada’’,  Hospicjum im. Królowej Apostołów w Radomiu: praca z pacjentem, pomoc organizacyjna przy akcjach charytatywnych, zorganizowanie spotkania w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu z doświadczonymi wolontariuszami hospicyjnymi, pomoc i spędzanie czasu wolnego z osobami starszymi przebywającym w Domach Pomocy Społecznej, pomoc niepełnosprawnym w pokonywaniu barier społecznych, międzywydziałowa integracja doświadczeń wolontarystycznych między wolontariuszami – studentami z Radomia i Mielca.

Ponadto w ramach działalności naukowej studenci: opracowali narzędzia badawcze przy pomocy, których przeprowadzili badania w miejscach własnej działalności wolontarystycznej, zorganizowali Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową pt. ,,Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku’’. W konferencji wzięło udział 61 prelegentów, którzy wygłosili 51 referatów. Wśród prelegentów byli zarówno naukowcy, jak i studenci – wolontariusze z różnych ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, Wyższej Szkoły Handlowej  w  Radomiu oraz mieleckiego Wydziału Zamiejscowego WSH.

Członkowie Koła Wolontariatu  opracowują i opinioują projekty realizowane przez studentów – wolontariuszy z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w ramach Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność. Opiekunem Koła Wolontariatu jest dr Agnieszka Sadowska.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego zostało założone przez grupę pasjonatów prawa międzynarodowego i prawa europejskiego w 2009 roku z inicjatywy prof. nadz. dr hab. Marka Żylicza i dr Ewy Jasiuk. Obecnie opiekunem Koła jest doc. dr Ewa Jasiuk.
Celem koła jest promowanie wiedzy na temat prawa międzynarodowego i europejskiego min. poprzez organizację spotkań naukowych, na których dyskutowane są najważniejsze, aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego, konferencji, sympozjów naukowych. Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach, prowadzą badania naukowe, publikują, a także organizują warsztaty dla licealistów poświęcone zagadnieniom z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego.
Wszystkich zainteresowanych tematyką działalności Koła zapraszamy do aplikowania o członkostwo i powiększenia naszego grona!
Zainteresowanych prosimy o kontakt: ejasiuk@wsh.pl

Do najważnieszych osiągnięć studenckich kół naukowych należą:

 • Projekty badawcze realizowane przez Koło Badań Społecznych: Obraz współczesnej rodziny; Aktywność społeczna młodzieży gimnazjalnej w regionie radomskim; Postawy dzieci i młodzieży wobec sytuacji uzależniających; Analiza sytuacji absolwentów na radomskim rynku pracy; Diagnoza polityki społecznej wobec bezdomności w regionie radomskim; Dzieci i młodzież a alkohol.
 • Projekty badawcze realizowane przez Koło Młodych Pedagogów: Spójność systemu wartości rodziców z systemem wartości ich dzieci; Zagrożenia i bariery płynące z Internetu w dobie XXI wieku; Relacje interpersonalne w rodzinie.
 • Projekt badawczy Koła Wolontariatu: Jestem wolontariuszem – motywy pomagania dzieciom i osobom zależnym
 • Projekt badawczy: „Życie Polek w Turcji, a przestrzeganie prawa międzynarodowego” realizowany w Turcji przez stypendystkę WSH.
 • Projekt badawczy: „Wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez obywateli tureckich” wykonywany przez stypendystkę programu Erasmus, także w Turcji.
 • „Prawa pracownicze” – projekt badawczy realizowany przez studentów WSH w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Praca badawcza pod kierunkiem naukowym prof. WSH dr hab. M. Żylicza: „Wdrażanie prawa międzynarodowego do prawa polskiego”.
 • Debata z Kołem Politologicznym UMCS „Czy zmienił się wizerunek Polaków po wejściu do Unii Europejskiej?”.
 • Debata z Kołem Administratywistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Wyjazdy Polaków za granice – konieczność czy wybór?”.
 • Udział oraz wygłoszenie referatów podczas konferencji „Człowiek wobec problemów współczesności” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS w Lublinie.
 • Udział oraz wygłoszenie referatów podczas konferencji „Człowiek w społeczeństwie informacyjnym” w Zamościu. Konferencja zakończyła się publikacją.
 • Współorganizowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja marketingowa w czasach nieufności”, udział w tej konferencji i wygłoszenie referatów.
 • Badania nt.: „Radomski Czerwiec – 30 lat później. Świadomość i wiedza młodych radomian dotycząca najnowszej historii miasta i Polski”. Przedstawienie wniosków na konferencji naukowej „Radomski Czerwiec ’76 w oczach młodego pokolenia”
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x