skype wsh radom
rekrutacja online

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Spłata następuje dopiero po dwóch latach od zakończenia studiów i do tego czasu student nie płaci żadnych odsetek – pokrywa je Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Składanie wniosków

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku udzielenie kredytu studenckiego upływa 15 listopada 2015 roku.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci i słuchacze, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero na początku grudnia 2015 r., po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt. Ubiegłoroczny limit wynosił 2300 zł na osobę ? jednak nie decyduje to tyle o przyznaniu kredytu co o kolejności jego przyznawania. Przekroczenie limitu nie eliminuje nas z listy kredytobiorców.

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł, a w przypadku sierot oraz w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł ? 100 %,. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

Wypłata pieniędzy

W zależności od wyboru studenta transze miesięczne wynoszą 600 złotych. Okres kredytowania zajmuje 10 miesięcy, oznacza to że okres wakacji ? lipiec i sierpień ? jest wyłączony z kredytowania.

Możliwość umorzenia kredytu

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów osoba ubiegająca się o kredyt może uzyskać w Kwesturze po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, a następnie bardziej szczegółowe informacje w wybranym banku.

Kwestura ? Sekcja Obsługi Studenta:

WSH, ul.Traugutta 61a
tel./fax. 048 363 22 90 w. 48
e-mail: kwestura@wsh.pl

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x